Rastlinkovo

0

Váš nákupný košík

0
Subtotal: 0,00 

Žiadne produkty v košíku.

0

Košík

0
Subtotal: 0,00 

Žiadne produkty v košíku.

Forestina Sulka-K proti hubovým chorobám, kučeravosti a živočíšnym škodcom 250 ml

5,40 

Forestina Sulka-K je kvapalný koncentrát na riedenie s vodou určený proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom. Má kontaktný spôsob účinku ako dotykový a požerový jed. Použitie ako predjarné ošetrenie vo vinohradoch (po jarnom reze pred pučaním), proti roztočcom spôsobujúcim kučeravosť a plstnatosť viniča, pri rašení broskýň proti kučeravosti, na morenie cesnaku proti háďatku zhubnému.

Dostupnosť Na sklade

Kúpte si tento produkt a získajte 27 rastliniek - v hodnote 0,27 
Forestina Sulka-K 250 ml

Celkový dusík (N) 3%; draslík rozpustný vo vode (K2O) 14%; vápnik rozpustný vo vode (CaO) 2%; síra (S) 19%

Použitie ochranného prípravku

Vinič:

Ošetrujte proti akarinóze a erinóze po jarnom reze pred pučaním viniča 4-5% roztokom Sulky. Pri pučaní viniča použite 3-4% roztok. Proti múčnatke vykonajte postrek 1% roztokom Sulky.

Broskyne:

Ošetrujte proti kučeravosti broskyňových listov 4-5% roztokom prvý krát na jeseň po opade listov pred príchodom prvých mrazov a druhý krát na jar v čase nalievania sa púčikov.

Sadba cesnaku:

Proti napadnutiu háďatkom zhubným morte namáčaním v 5% roztoku Sulky po dobu 6-12 hodín.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Bezpečnostné upozornenia

globally harmonized system of classification and labelling of chemicals corrosive substance ghs hazard pictograms safety(1)globally harmonized system of classification and labelling of chemicals ghs hazard pictograms hazard communication standard attention(1)

Signálne slovo

 • Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

 • (H314) Spôsobuje vážne poleptanie kože.
 • (H335) Môže spôsobiť pordáždenie dýchacích ciest.
 • (EUH031) Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Bezpečnostné odporúčania (P vety)

 • (P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • (P233) Uchovávajte obal tesne uzavretý.
 • (P280) Používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.
 • (P271) Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • (P260) Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.
 • (P264) Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.
 • (P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
 • (P301)+(P330)+(P331) PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • (P310) Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • (P305)+(P351)+(P338) PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. (P310) Okamžite volajte lekára
 • (P303) + (P361)+ (P353) PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. (P310) Okamžite volajte lekára.
 • (P304) + (P340) PO VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. (P312) Ak sa necítite dobre, volajte lekára.
 • (P501) Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zbernom mieste nebezpečných odpadov.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.


forestina-logo-rastlinkovo

Odkaz na stránku výrobcu: https://www.forestina.cz/

Hmotnosť 0,25 kg
Objem

250 ml

Značka

Forestina

Použitie

hubové ochorenia, múčnatka

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Forestina Sulka-K proti hubovým chorobám, kučeravosti a živočíšnym škodcom 250 ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top

Prihlásenie

Prihlásenie