Rastlinkovo

 🚚 Doprava už od 2,95 €      🤍 Doprava zdarma nad 50 €

📦 Doručenie aj dobierkou

0

Váš nákupný košík

0
Subtotal: 0,00 
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
0

Košík

0
Subtotal: 0,00 
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.

Ochrana osobných údajov

Aktualizácia: 12.4.2023

I. ÚVOD

Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb.

Tieto pravidlá platia v prípadoch, keď sme prevádzkovateľmi osobných údajov návštevníkov našich webových stránok, používateľov našich služieb alebo našich zákazníkov inými slovami, keď určujeme účel a význam spracúvania týchto osobných údajov.

Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.

V tomto texte sa pojmami “my”, “nám” a “náš” označuje prevádzkovateľ osobných údajov – spoločnosť Maxspan s.r.o.

Pre viac informácii o nás, si pozrite Sekciu XII.

II. AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

V tejto časti II. nájdete informácie o:

 • všeobecných kategóriách osobných údajov, ktoré spracúvame;
 • zdrojoch, z ktorých sme získali vaše osobné údaje, ak sme ich nezískali priamo od Vás;
 • účeloch, na ktoré osobné údaje spracúvame;
 • právne základy ich spracúvania.

Môžeme spracúvať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracúvané na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracúvania je váš súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

Môžeme spracovávať osobné údaje obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ ide o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a / alebo newslettru (notifikačné údaje). Zdrojom  notifikačných údajov je služba Mailchimp. Notifikačné údaje môžu byť spracúvané na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas.

Môžeme spracúvať osobné údaje  obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje (údaje o korešpondencii). Tieto údaje môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracúvané na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracúvania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

Môžeme spracúvať údaje o vašom zákazníckom účte (údaje o účte). Údaje o účte môžu obsahovať vaše meno a e-mailovú adresu. Údaje o účte môžu byť spracúvané na účely prevádzky našich webových stránok, poskytovania našich služieb, zabezpečenia bezpečnosti našich webových stránok a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracúvania je váš súhlas, naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a obchodnej spoločnosti, alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na Vašu žiadosť o uzatvorenie takejto zmluvy.

Môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ktoré sú na našej webovej stránke súčasťou vášho osobného profilu (profilové údaje). Profilové údaje môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav, záujmy a koníčky, údaje o vzdelaní a údaje o zamestnaní. Profilové údaje môžu byť spracúvané s cieľom umožniť a monitorovať používanie našich webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas.

Môžeme spracúvať osobné údaje týkajúce sa transakcií, vrátane nákupov tovaru a/alebo služieb, ktoré si objednáte prostredníctvom našich webových stránok (údaje o transakciách). Údaje o transakciách môžu obsahovať vaše kontaktné údaje, a údaje o transakcii. Údaje o transakciách môžu byť spracúvané na účely dodania nakúpeného tovaru a/alebo služieb a vedenie riadnych záznamov o týchto transakciách. Právnym základom tohto spracúvania je vykonanie zmluvy medzi vami a nami a/alebo vykonaním krokov na základe vašej žiadosti o uzatvorenie takejto zmluvy a našich oprávnených záujmov, konkrétne náš záujem o riadnu správu našich webových stránok a podnikania a váš súhlas

Môžeme spracúvať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje uvedených v tejto časti II., môžeme spracúvať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu životne dôležitých záujmov.

III. POSKYTOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝM OSOBÁM

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť a sprístupňovať nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava,
  IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
  oddiel: Sro, vložka č: 26367/B
 • Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
  IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
  oddiel: Sro, vložka č: 105158/B.

IV. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

V. UCHOVÁVANIE A VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto časť stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním a vymazávaním osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely. Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

 • údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondenciesa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

VI. ZMENY

Tieto pravidlá môžeme aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

VII. VAŠE PRÁVA

V tejto časti  sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné nariadenie, zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

 • právo na prístup k údajom;
 • právo na opravu;
 • právo na vymazanie;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo namietať proti spracúvaniu;
 • právo na prenos údajov;
 • právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu;
 • právo na odvolanie súhlasu.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, máte právo na informácie o

 • účele spracúvania,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä pokiaľ by šlo o príjemcov pochádzajúcich z tretích krajín mimo EÚ a medzinárodné organizácie ,
 • plánovanej dobe uchovávania osobných údajov a, pokiaľ túto dobu nebude možné určiť, o kritériách použitých na jej určenie,
 • existencii práva požadovať od Spoločnosti opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj práva namietať proti tomuto spracúvaniu,
 • zdroji osobných údajov, pokiaľ tieto neboli získané od Vás,
 • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracúvania.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov (aj poskytnutím doplnkového vyhlásenia).

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ktoré sa Vás týkajú, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva SR,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu..

Existujú však výnimky z práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracúvanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú, ak:

·       napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia potrebného na overenie ich správnosti,

·       v prípade protizákonného spracúvania namiesto vymazania osobných údajov požiadate o obmedzenie ich použitia,

·       prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,

·       namietate voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, až do overenia, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane.

Ak je spracúvanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracúvať inak: s vaším súhlasom; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo namietať

Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ak je právnym základom spracúvania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov, prestaneme spracúvať osobné údaje.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel.

Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úloh  z dôvodov verejného záujmu.

Právo na prenosnosť údajov 

Ak sa spracúvanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné.. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

Právo na podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje právne predpisy, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek jednoducho odvolať udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov. Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia doručeného na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo adresu sídla prevádzkovateľa

VIII. O COOKIES

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

IX. POUŽITIE COOKIES

Cookies používame na nasledujúce účely:

 • overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
 • analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb;
 • súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

X. COOKIES POUŽÍVANÉ NAŠIMI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB

Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

XI. SPRÁVA SÚBOROV COOKIES

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

XII. PODROBNOSTI O NÁS

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Maxspan s.r.o.

Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 516 497 64, sídlime na adrese Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava, Slovensko.

Našim miestom podnikania je Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava,

Môžete nás kontaktovať:

 • poštou na uvedenú poštovú adresu;
 • vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;
 • e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.
Scroll to Top

Prihlásenie

Prihlásenie