Rastlinkovo

 🚚 Doprava už od 2,95 €     🤍 Doprava zdarma nad 50 €

❗️kód: DAKUJEME30 | Zľava 30% na všetko nezlacnené❗️

0

Váš nákupný košík

0
Subtotal: 0,00 
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
0

Košík

0
Subtotal: 0,00 
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.

Reklamačný poriadok

Aktualizácia: 12.4.2023


Maxspan s.r.o.
IČO: 51649764
DIČ: 2120750511
IČ DPH: SK2120750511
So sídlom: Prievozská 1307/9 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 127882/B

IBAN: SK98 1100 0000 0029 4210 0696

Kontaktné údaje:
E-mail: rastlinkovo@rastlinkovo.sk
Web stránka: www.rastlinkovo.sk
(ďalej len „predávajúci“)

prevádzkuje internetový obchod na adrese www.rastlinkovo.sk.

Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

Tento reklamačný poriadok vrátane poskytnutej záruky sa nevzťahuje na tovar resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode akoukoľvek osobou, ktorá sa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nepovažuje za spotrebiteľa. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade podľa predchádzajúcej vety riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,
 • tovar možno použiť na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti, a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov sa netýka vecí, ktoré sa rýchlo kazia, vrátane živého tovaru. V prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy použitý tovar, záručná doba je 12 mesiacov.

Kupujúci je povinný reklamáciu vecí, ktoré sa rýchlo kazia (napr. živého tovaru) bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to okamžite po zistení vady, najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady voči predávajúcemu.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho právo zo zodpovednosti za vady len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Za vadu sa nepovažuje zmena vlastností tovaru, ktorá bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku kupujúcim alebo treťou osobou, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, a to do 24 hodín od prevzatia zásielky, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Za vady sa tiež nepovažujú zmeny spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
   • bezplatné odstránenie vady tovaru,
   • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
   • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
   • výmenu tovaru za nový tovar,
   • odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

Produkty podliehajúce skaze, ako sú rastliny, sú z tohto práva vyňaté.

Ak tovar vykazuje vadu, kupujúci ju musí uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.

Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje kupujúci u predávajúceho vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie a jeho doručením spolu s reklamovaným tovarom predávajúcemu alebo elektronickým doručením formuláru na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.

Reklamovaný výrobok je možné doručiť predávajúcemu len po predchádzajúcej dohode uzavretej prostredníctvom e-mailu: rastlinkovo@rastlinkovo.sk, na adresu spoločnosti: Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava, kuriérskou spoločnosťou alebo osobne.

Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamácie – sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať len písomne, a to elektronickou formou na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, dôvod reklamácie podľa kupujúceho, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o vybavení reklamácie elektronicky. Predávajúci oznámi kupujúcemu lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar v lehote stanovenej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred informovať a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami rastlinkovo.sk, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami rastlinkovo.sk, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Reklamačný formulár stiahnete tu.

Scroll to Top

Prihlásenie

Prihlásenie